Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα-επιχειρηματικότητα-καινοτομία
 

Το γραφείο

Τομείς εξειδίκευσης
about-us-01

Ασκώ μάχιμη δικηγορία ενώπιον των Δικαστηρίων όλης της επικράτειας. Με κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε υπόθεσης, γνώση, συνέπεια και ειλικρίνεια παρέχω εξατομικευμένες δικηγορικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και το είδος των υποθέσεων του κάθε εντολέα μου, η οποία στηρίζεται στην αποτελεσματική επικοινωνία, στον αμοιβαίο σεβασμό, την αφοσίωση και την απόλυτη εχεμύθεια, ανταποκρινόμενος σε κάθε νομική σας ανάγκη και κυρίως με λογικό και προσιτό κόστος.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Επιλύω τα νομικά σας προβλήματα

Αστικό Δίκαιο

Το αστικό δίκαιο περιέχει τους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν όλες τις καθημερινές βιοτικές σχέσεις της ιδιωτικής ζωής και των ιδιωτικών συναλλαγών που διαμορφώνονται μέσα σε ένα κράτος, καθώς επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ανακύπτουν από αυτές. Οι βασικοί αυτοί κανόνες εμπεριέχονται στον Αστικό Κώδικα και έχουν ως πηγές δικαίου το γραπτό και το άγραφο δίκαιο, πιο συγκεκριμένα, τους νόμους και το έθιμο.

Το αστικό δίκαιο χαρακτηρίζεται από την ευρύτητα του πεδίου του. Οι ιδιωτικές έννομες σχέσεις τις οποίες ρυθμίζει είναι πολυάριθμες και ποικίλες. Έτσι είναι αναγκαίο να υποδιαιρεθούν οι κανόνες του σε ειδικότερους κλάδους. Έχει επικρατήσει η γερμανική υποδιαίρεση του αστικού δικαίου που περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε μέρη:

– Οι γενικές αρχές του αστικού δικαίου

– Το ενοχικό δίκαιο (ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει μια παροχή σε ένα άλλο, τις ιδιωτικές συμφωνίες)

– Το εμπράγματο δίκαιο (ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί πραγμάτων, την ιδιοκτησία)

– Το οικογενειακό δίκαιο (σχέσεις που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας)

– Το κληρονομικό δίκαιο (κληρονομική διαδοχή, διαθήκη, νόμιμη μοίρα κτλ).

Η γνώση του Αστικού Δίκαιου αποτελεί προϋπόθεση για τον χειρισμό θεμάτων όλων των κλάδων δικαίου. Πως, για παράδειγμα, μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει ένα θέμα φορολογίας κληρονομιών αν δεν γνωρίζει τις ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα για την κληρονομική διαδοχή ; ή μια υπόθεση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων αν δεν γνωρίζει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του Αστικού Κώδικα για τη μεταβίβαση ακινήτων ;

Οικογενειακό Δίκαιο

Στο Οικογενειακό Δίκαιο που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, καθώς και για τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας Δικηγόροι αναλαμβάνουν και παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες με τους απαιτούμενους λεπτούς και υπεύθυνους χειρισμούς όπως για:

 • Σύμφωνο συμβίωσης
 • Συμφωνητικό συναινετικής λύση του γάμου
 • Διαζύγιο – Διατροφή – Επιμέλεια παιδιών – Ρύθμιση περιουσιακών σχέσεων συζύγων μετά το διαζύγιο
 • Αναγνώριση ή προσβολή πατρότητας τέκνου εντός γάμου
 • Αναγνώριση πατρότητας τέκνου εκτός γάμου
 • Υιοθεσία, μέτρα για την προστασία των παιδιών, γονική μέριμνα
 • Αρπαγή τέκνου
 • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για οικογενειακά θέματα.

Κληρονομικό Δίκαιο

Το Κληρονομικό Δίκαιο ρυθμίζει όλα Ζητήματα των κληρονομιών, όπου δυστυχώς σήμερα τα θέματα αυτά των κληρονομιών, λόγω της κρίσης και της άγνοιας των συνεπειών από πολλούς συμπολίτες μας έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε αυτούς. Στον τομέα του κληρονομικού δικαίου, έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας Δικηγόροι αναλαμβάνουν και παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες με τους απαιτούμενους λεπτούς χειρισμούς μιας κληρονομιάς μετά το θάνατο του κληρονομούμενου όπως για:

 • Αποδοχή κληρονομιάς
 • Αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής
 • Αποποίηση κληρονομιάς
 • Αίτηση και Χειρισμός Έκδοσης κληρονομητηρίου
 • Δήλωση φόρου κληρονομίας
 • Παροχή συμβουλών για θέματα διαθηκών – κληρονομιών, ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής, καταπιστεύματα, κληροδοσίες
 • Αγωγή προσβολής διαθήκης
 • Αγωγή αναγνώρισης δικαιώματος και απόδοσης νόμιμης μοίρας
 • Αίτηση διανομής ή πώλησης κληρονομηθείσαςπεριουσίας.

Κτηματολόγιο

Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί ένα σύστημα οργανωμένων νομικών, τεχνικών και άλλων πληροφοριών σχετικά με όλα τα ακίνητα που καταχωρούνται στις κινηματογραφημένες περιοχές και είναι σημαντικό όλες αυτές οι εγγεγραμμένες, πλέον, πληροφορίες να είναι αφενός ορθές, αφετέρου να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς ελλοχεύει κίνδυνος απώλειας των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.

Προβλέπονται πολλοί και εναλλακτικοί τρόποι διόρθωσης των λαθών και των ανακριβών εγγραφών σε όλα τα επίπεδα, αλλά και προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της πράξης, όπως αυτές αναδείχθηκαν από την εμπειρία της εφαρμογής του θεσμού

Τροχαία

 • αγωγές υλικών ζημιών αυτοκινήτων – βλαβών φυσικών προσώπων κατά ιδιωτών, ασφαλιστικών εταιριών – επικουρικού κεφαλαίου
 • αγωγές αποζημίωσης ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης
 • αγωγές για απώλεια εισοδήματος
 • ατυχήματα με θύμα πεζό
 • θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα
 • παράσταση πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης στα ποινικά δικαστήρια σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων (με σωματικές βλάβες ή θάνατο)

Τραπεζικά Δάνεια

Το Τραπεζικό δίκαιο έχει αναδειχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, σε αυτόνομο κλάδο με στοιχεία όμως αστικού, εμπορικού, οικονομικού και δημοσίου δικαίου.

Η ραγδαία αύξηση των ληξιπρόθεσμων δανείων έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην επιβολή της δικαιοσύνης καθώς αυξάνεται καθημερινώς η ανάγκη προστασίας κινητής και ακίνητης περιουσίας των οφειλετών από τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, διαταγές πληρωμής κτλ.).

Το δικηγορικό μου γραφείο αναλαμβάνει διαρκώς υποθέσεις που αφορούν τις σχέσεις των ιδιωτών με πιστωτικά ιδρύματα, ρυθμίσεις οφειλών και γενικότερα τη νόμιμη άμυνα των ιδιωτών και τη διαχείριση των χρεών τους.

Παράλληλα, κατέχουμε επαρκή γνώση αναφορικά με τις σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις (πρακτορεία και αγορά επιχειρηματικών απαιτήσεων, χρηματοδοτικές μισθώσεις, συμμετοχική χρηματοδότηση) και τις νομολογιακές εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο (δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προστασία καταθετών/επενδυτών).

Διαταγές πληρωμής

Διαταγές Πληρωμής είναι έγγραφα, που εκδίδονται από το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του δανειστή, στον οποίο οφείλετε χρήματα. Ο Δικαστής, εξετάζοντας την αίτηση και τα σχετικά έγγραφα, κρίνει εάν πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει ο Νόμος και αποφασίζει εάν θα εκδώσει τη διαταγή πληρωμής ή όχι. Με τον τρόπο αυτό αναγκάζεστε να πληρώσετε το οφειλόμενο ποσό συν τόκους και άλλα έξοδα.

Η διαταγή πληρωμής που εκδίδεται από τον Δικαστή, ύστερα από αίτηση που κατέθεσε ο δικηγόρος του δανειστή σας στο αρμόδιο γραφείο του δικαστηρίου, εκτελείται χωρίς όμως να γίνει δικαστική πράξη. Για αυτό τον λόγο ο νόμος χορηγεί στον οφειλέτη το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή του σε αυτόν.

Για να εκδοθούν ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ έχουν τεθεί από τον νόμο κάποιες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται.

 • Η απαίτηση να είναι χρηματική, (δηλαδή ο «καθ’ου» να οφείλει χρήματα στον δανειστή)
 • Να μπορεί να αποδειχθεί με δημόσια και έγκυρα έγραφα το οφειλόμενο ποσό
 • Το οφειλόμενο ποσό δεν θα πρέπει να εξαρτάται από καμία άλλη σχέση ( ο εγγυητής δανείου δεν υποχρεώνεται να πληρώσει το ποσό του δανείου εάν η τράπεζα δεν κινηθεί πρώτα νομικά κατά του κύριου δανειολήπτη )
 • ο οφειλέτης να είναι κάτοικος Ελλάδας και είναι γνωστή διεύθυνσή του.

Αν όλα τα παραπάνω ισχύουν τότε η διαταγή πληρωμής εκδίδεται μέσα σε μερικές ημέρες έως και ένα μήνα.

ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;

Είτε είστε δανειστές και θέλετε να προβείτε στην είσπραξη των χρημάτων σας, είτε είστε οφειλέτες και σας κοινοποιήθηκε διαταγή πληρωμής, μπορούμε να σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες νομικές λύσης που αντιστοιχούν στην περίπτωσή σας.

Το δικηγορικό γραφείο Στάθης Δημήτριος αναλαμβάνει την πλήρη υλοποίηση και κατάθεση της αίτησης διαταγής πληρωμής στο δικαστήριο ή και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του οφειλέτη.

Επιταγές κι άλλα

Ποινικό Δίκαιο

Το Ποινικό Δίκαιο ρυθμίζει το νομικό πλαίσιο της αντιμετώπισης διαπραχθέντων ποινικών αδικημάτων από την ελαφρύτερη μορφή ποινικού αδικήματος που είναι τα πταίσματα, τα βαρύτερα που είναι τα πλημμελήματα έως και τα βαρύτατα που είναι τα κακουργήματα. Η επέμβαση της Πολιτείας υπό τη μορφή επιβολής των οριζόμενων κυρώσεων, οι προϋποθέσεις τέλεσης των ποινικών αδικημάτων, οι προβλεπόμενες κυρώσεις αλλά και η διαδικασία εφαρμογής του νομικού πλαισίου περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του τομέα του Ποινικού Δικαίου.
Η εκπροσώπηση των κατηγορουμένων στην ανάκριση, η σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων των κατηγορουμένων, η παράσταση υπεράσπισης κατηγορουμένων στο ακροατήριο, η εκπροσώπηση και η παράσταση πολιτικής αγωγής, η παροχή νομικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο της ιδιωτικής ή επαγγελματικής τους ζωής με σκοπό τη σύννομη διενέργεια πράξεων και την αποφυγή τέλεσης ποινικών αδικημάτων αποτελούν βασικά αντικείμενα της νομικής υποστήριξης των εντολέων μας.
Σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου και της συμβουλευτικής υποστήριξης αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση και χειρισμό υποθέσεων των εντολέων μας ήτοι ενδεικτικά:

 • Υπηρεσίες μελέτης δικογραφίας.
 • Υπεράσπιση-παράσταση στο ακροατήριο για όλα τα αδικήματα όλων των βαθμώντων Ποινικών Δικαστηρίων (Ειρηνοδικεία, πρωτοδικεία, Εφετεία και Άρειο Πάγο).
  Άσκηση με Σύνταξη και κατάθεση εφέσεων – αναιρέσεων κατά Δικαστικών Αποφάσεων.
 • Σύνταξη και Υποβολή Μηνύσεων για όλα τα ποινικά αδικήματα όπως:
  – εξύβριση
  – δυσφήμιση
  – συκοφαντική δυσφήμιση
  – συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου
  – απάτες
  – κλοπές
  – απειλές
  – εκβίασης
  – σωματικές βλάβες( απλές, επικίνδυνες, βαριές και θανατηφόρες) κατά ιατρών – νοσηλευτικών κέντρων – κλινικών – νοσοκομείων για σωματικές βλάβες ασθενών
  – για τελούμενα ποινικά αδικήματα μέσω του διαδικτύου (internet) κτλ.
 • Απολογητικά υπομνήματα, έγγραφες εξηγήσεις.
 • Παράσταση ενώπιον Ανακριτή, Συμβουλίων και κάθε είδους Δικαστηρίων, Αστυνομικών Τμημάτων και λοιπών ανακριτικών αρχών πολιτικών και στρατιωτικών.
  Αιτήσεις συγχώνευσης ποινών,δοσοποίησης, αναστολής του 497 ΚΠΔ, ακύρωσης διαδικασίας (341 ΚΠΔ), ακύρωσης απόφασης (430 ΚΠΔ).
 • Αιτήσεις για παροχή χάρης.
 • Αιτήσεις για διαγραφή ποινικού μητρώου κτλ.
 • Εγκλήματα του κοινού Ποινικού Δικαίου.
 • Οικονομικό Έγκλημα.
 • Μηνύσεις και ενστάσεις για Ρευματοκλοπές, καθώς και παροχή νομικών συμβουλών αποτελεσματικού χειρισμού τους.
 • Αστικό Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Κτηματολόγιο
 • Τροχαία
 • Δάνειο
 • Διαταγές πληρωμής
 • Επιταγές κι άλλα
 • Δημόσιο Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο